lolicon福利

lolicon福利

无生者,研末水和贴。宗曰∶唐开元末,访隐民姜抚,年几百岁。

医家用以下水,胜于海藻、昆布。开青白花成穗,结子三棱,夏中即枯。

沈括《笔谈》云∶本草所谓赭魁,皆未详审。时珍曰∶今多只碾取头末,去皮麸不用。

时珍曰∶按∶虞抟云∶血藤,即过山龙,理亦相近,未知的否?其蔓微红,无毛有柔刺,断之有浓汁,叶团有斜尖,并如山药茎叶。

久服轻身明目,润泽好颜色,不老延年。其花紫色,其子名野狼跋子,角生似皂荚。

其叶径一、二寸,有一缺而形圆如马蹄者,也。福州别有一种石皮,三月有花,采叶作浴汤,治风。

Leave a Reply